Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Papirniška šola

Program izobraževanja »Papirniška šola«

Program izobraževanja za papirničarje »Papirniška šola« predstavlja prvi celovit program strokovnega izobraževanja v okviru »Akademije za papirništvo«, ki je nastal v sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij in Inštituta za celulozo in papir.

Program

Tokratni program smo na podlagi izkušenj preteklih let in pričakovanj uporabnikov nadgradili z dodatnimi vsebinami in s praktičnimi vajami. 94-urni program sedaj pokriva podajanje teoretičnih znanj o celotnem procesu proizvodnje papirja/kartona kot tudi praktične vaje računalniške simulacije procesov in proizvodnje papirja na pilotnem papirnem stroju ICP. Udeležencem zagotavlja pridobivanje osnovnih znanj za razumevanje celotnega procesa v papirništvu ter specifična znanja za vodenje posameznih faz procesov. Zasnovan je v 13-ih modulih.

Št. Modul Vsebine

Ure

 

1 Uvod v papirništvo Zgodovina, Slovenska papirna industrija, papirni izdelki, standardi in kakovost. 4
2 Fizikalno tehnične osnove Osnove kemije in fizike 4
3 Surovine Les in drugi viri, papirniška osnovna sredstva, pomožna sredstva. 8
4 Priprava snovi Izvršni elementi v pripravi snovi, merilna regulacija in upravljanje, meritve v pripravi snovi, strojeslovje. 12
5 Papirni in kartonski stroj Osnovni deli stroja, konstantni sistem, oblikovanje lista, vodenje snovi in voda, stiskanje, strojna vprega, sušenje, postopki v izdelavi. 22
6 Praktične vaje Papirniško računanje, računalniška simulacija procesov, proizvodnja na papirnem stroju ICP. 4
7 Oplemenitenje Premazovanje, sušenje, glajenje. 4
8 Dodelava Razrez papirja in kartona, pakiranje, skladiščenje in odprema, kakovost delovnih procesov in izdelkov, strokovno računstvo. 8
9 Predelava in tisk Predelava papirja in kartona, tehnologije tiska 4
10 Higienski papir in izdelki Izdelava papirja, izdelki iz higienskih papirjev, stroji in naprave za izdelavo okroglega in zloženega programa, izdelava, pakiranje, skladiščenje in odprema izdelkov, kakovost in kontrola končnih izdelkov. 8
11 Spremljajoči procesi Testiranje-kontrola kakovosti, on-line kontrola; kakovost delovnih procesov in izdelkov; vzdrževanje-mehanski, hidravlični in pnevmatski sklopi; varstvo pri delu – stroji, kemikalije, požarno varstvo. 8
12 Energija v papirništvu Vloga in pomen energije, energenti, simboli, tokokrog para-kondenzat, prenos toplote, gretje sušilnih valjev, hlapni pokrovi in rekuperacija toplote. 4
13 Ekologija in ekonomija Trajnostni vidiki proizvodnje, ekologija procesa, emisije, kontrola procesa, čiščenje, ekonomija v papirništvu 4

Predavatelji

Predavatelji so strokovnjaki iz podjetij in inštituta, ki so z združitvijo vrhunskih znanj in izkušenj na različnih strokovnih področjih program tudi skupno oblikovali.

Predavatelji Organizacija

Andrej Šinkovec

Janja Juhant Grkman

Metod Logar

dr. Igor Karlovits

Aleš Rome

Inštitut za celulozo in papir
dr. David Ravnjak Papirnica Vevče

Janez Kokalj

Janez Per

Rok Šuštar

Jože Kopač

Količevo Karton

dr. Kristina Stakne

Goran Vučković

Alojz Cvetko

Paloma Sladki vrh
Klemen Burgar TIP 95
Aleš Knavs Radeče Papir Nova

Organizacija

Usposabljanje poteka od septembra 2018 do aprila 2019, enkrat tedensko v popoldanskem času,  štiri šolske ure na dan. V maju 2019 poteka končno preverjanje znanja.  Natančen urnik šole 2018/2019 je priložen k povabilu.

Izvajanje programa poteka praviloma v prostorih Inštituta za celulozo in papir, Bogišićeva 8, v Ljubljani. Inštitut s svojo laboratorijsko opremo, računalniško opremo za simulacije procesov in pilotnim papirnim strojem omogoča tudi praktični prikaz in demonstracijo postopkov. Program vključuje tudi ogled proizvodnje na lokacijah šestih sodelujočih podjetij, kar omogoča praktični prikaz procesov v proizvodnji različnih izdelkov ter izmenjavo izkušenj predavateljev in udeležencev iz različnih podjetij.

Število udeležencev programa v eni skupini  je omejeno na največ  30. V primeru večjega števila prijav se organizira nova skupina. V odvisnosti od števila prijav iz posamezne regije ali posebnega interesa podjetij, se izvedba programa lahko organizira tudi na drugih lokacijah.

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant

Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si