Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Prejšnji projekti

POLY4EMI

Poly4emi

V sklopu projekta Poly4emi, ki ga je vodilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, financirala pa Evropska komisija smo iskali nove poslovne priložnosti na področju uporabe biopolimerov. Inštitut za celulozo in papir, je organiziral delavnice »Potencial biopolimerov – od naravne surovine do naprednih materialov in produktov«, kjer so strokovnjaki iz različnih industrij in raziskovalnih inštitucij razpravljali o razvojnih priložnostih, ki jih omogoča  čez sektorsko povezovanje in dopolnjevanje kompetenc na področju razvoja in uporabe biopolimerov. Skupaj z udeleženci smo identificirali šest potencialnih verig: (1) bio embalaža za prehrano, kozmetiko in farmacijo, (2) proizvodnja in uporaba nanoceluloze, (3) enkapsulacija za biomateriale, (4) uporaba biopolimernih materialov v termo izolacijskih ploščah, (5) visoko zmogljivi zaščitni premazi in (6) tiskana elektronika in napredna embalaža. V nadaljevanju so podjetja v sodelovanju z inštitucijami znanja na vsakem od identificiranih področij opredelila skupne razvojne projekte (21). Po izboru mednarodne komisije so najprodornejši med njimi pridobili tudi začetna finančna sredstva.


EcoPaperLoop

EcoPaperLoop

Projekt EcoPaperLoop je projekt, ki je trajal do konca leta 2014 in je bil sofinanciran s strani Evropske Unije/Evropskega regionalnega razvojnega sklada (ERDF) in lokalnih projektnih partnerjev. Projekt je del Centralne evropske razvojne strategije, vanj pa je vključenih pet držav in deset partnerjev iz osrednje Evrope, in sicer iz Slovenije dva, Italije in Nemčije po trije, iz Madžarske in Poljske pa po eden. Tekom projekta je bila izdana knjiga, ki je vsebovala smernice kar zadeva recikliranja papirnih izdelkov, Eko dizajn meril za trajnostni razvoj, priporočil o zbiranju ter političnih priporočila Med samim projektom je bila razvita tudi INGEDE metoda za oceno reciklabilnosti embalažnih produktov, metoda je bila prevedena več jezikov. Več informacij je dostopnih na spletni strani.


KROP- Razvoj aktivne in inteligentne embalaže

ICP je s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pridobil sredstva na javnem razpisu za krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih. Oblikovana je bila nova raziskovalna skupina Napredni materiali, ekologija in tehnologije v embalaži. Projekt v trajanju od 2012 do 2014, je razdeljen na štiri podprojekte, ki naslavljajo ključne izzive razvoja aktivne in inteligentne emablaže.

Funkcionalizacija površine substrata in razvoj specialnih strukturnih in površinskih lastnosti  je prvi izziv projekta za študij nanosov nanodelcev na površino celuloznih vlaken, razvoja premazov na osnovi polimernih kompozitev in razvoja papirjev nižjih gramatur z izboljšanimi mehansko fizikalnimi lastnosti. Rezultati prvega dela so ključno vplivali na razvoj nove metodologije – spremljanja kakovosti aktivne embalaže, ki jo je projekt naslavljal v drugem delu. V tem segmentu so bile raziskave ciljno usmerjene v razvoj nove metodologije za ugotavljanje učinkovitosti protimikrobnih sredstev. Cilj podprojekta razvoja senzorjev in  indikatorjev je bil razvoj senzorjev za vlago, tiskanih neposredno na papir in karton. V zadnjem segmentu se je projekt osredotočal tudi na ekološka vprašanja povezana z ravnanjem odpadne embalaže. Slednje je vključevalo določanje genotoksičnosti in mutagenosti prevodnih tiskarskih barv, ter določitve LCA nove embalaže.

V okviru projekta smo prijavili tri patente in se uspešno povezali z več raziskovalnimi inštitucijami  pa tudi z industrijskim sektorjem.


CRP projekt Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini

ICP sodeluje v raziskovalnem projektu (2014-2017), ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V projektu sodelujejo partnerji iz gozdno-lesne verige, in sicer Oddelek za lesarstvo in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete UL, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Inštitut za celulozo in papir. Bukev je naša najpomembnejša lesna vrsta, zato je smotrno gospodarjenje z bukovimi gozdovi in lesno biomaso izrednega pomena. Namen projekta je oceniti stanje bukovih sestojev, opredeliti količine, kakovost in metode vrednotenja lesa in predlagati optimalne rešitve za posodobitev predelave in izboljšanje učinkovitosti celotne gozdno-lesne verige. Poseben poudarek v projektu je bil na alternativni izrabi biomase slabše kakovosti in ostankov za kemično predelavo. http://crp-bukev.bf.uni-lj.si/