Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Trenutni projekti

Cel.krog

Cel.krog

Inštitut je koordinator raziskovalno razvojnega programa »Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov«, ki povezuje 21 partnerjev iz raziskovalne sfere in industrije, izbranega na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za raziskave, razvoj in inovacije v verigah in mrežah vrednosti. Cel.krog je bil izbran kot strateški RRI program na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije “Mreže za prehod v krožno gospodarstvo«. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij na spletni strani www.celkrog.si.


InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

ICP je partner v projektu razvoja centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, ki je izbran kot eden od devetih projektov na razpisu Teaming v okviru Evropskega programa za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Projekt z osmimi partnerji iz Slovenije in izkušenim tujim partnerjem, Fraunhoferjevim inštitutom za raziskave lesa WKI, vodi Univerza na Primorskem. Več informacij na spletni strani www.innorenew.eu.

Projekt vključuje operacijo "Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence - InnoRenew CoE". Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« Prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.


Nizko cenovni nanostrukturirani senzorji na osnovi sito tiskanih elektrod za analizno kemijo s katalitsko povišano občutljivostjo

ICP bo v 3-letnem projektu (2017-2020), ki ga koordinira Inštitut Jožef Stefan, skupaj z Inštitutom za okoljevarstvo in senzorje raziskoval kombinacijo raznovrstnih elektrokemijskih tehnik za nanašanje nanostrukturiranih prehodnih kovin Ni, Co ter njunih zlitin za modificiranje tiskanih elektrod. To bo rezultiralo v razvoju novih, ekonomsko učinkovitih senzoričnih naprav za terensko analizo različnih organskih in/ali anorganskih komponent kot je formaldehid (HCHO), z možnostjo razširitve na druge analite, kot so glukoza, vodikov peroksid in metanol. ICP je zadolžen za optimizacijo procesa elektro-nanosa na tiskane elektrode, razvoj tiskane elektrode in avtonomnega senzorja ter prispeva h končni kalibraciji in validaciji avtonomnih senzorskih platform, ki so bile razvite v prejšnjih korakih.


APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies)

Mestna občina Ljubljana je povezala partnerje v inovativen projekt ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in njihove koristne uporabe, APPLAUSE (od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev).  Projekt je eden izmed šestnajstih,  izbranih med 206 prijavami na razpis EU, Urban Innovative Actions. Inštitut za celulozo in papir sodeluje v projektu kot nosilec razvoja postopkov pridobivanja vlaken iz odpadne rastlinske biomase ter njihove nadaljnje predelave v končne koristne produkte, papir in izdelke iz papirja. Tako se nadaljuje uspešno začetno delo pri izdelavi papirja iz invazivne rastline Japonskega dresnika.

Več o projektu in razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Ljubljana: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/applause/


BRIDGE2BIO - Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev

Na podlagi analize razpoložljivosti in možnosti uporabe različnih virov biomase v Sloveniji, projekt obravnava vrzeli, ki omejujejo razvoj novih verig vrednosti za učinkovito rabo naravnih virov in razvija priporočila za oblikovanje ustrezne politike in orodij za podporo razvoja bioekonomije v Sloveniji.

V triletnem projektu (2018–2021) sodelujemo Biotehniška fakulteta in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Gozdarski inštitut Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije. V fokusu projekta so področja:

  • stanje biogospodarstva v Sloveniji,
  • razpoložljivost in izkoriščenost virov kmetijske in gozdne biomase v Sloveniji,
  • vrzeli, ki omejujejo povezovanje za učinkovito rabo kmetijske in gozdne biomase v Sloveniji,
  • inovativna partnerstva za razvoj biogospodarstva v Sloveniji,
  • oblikovanje podpornih ukrepov in spremljajočih aktivnosti za Slovensko biogospodarstvo.

BIOEASTsUP: Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries

Splošni cilj projekta BIOEASTsUP je podpreti pobudo BIOEAST pri izvajanju vizije za leto 2030 in akcijskega načrta za prehod 11 srednje in vzhodnoevropskih držav (CEE) v bioekonomijo. To se bo izvajalo z vključitvijo ustreznih zainteresiranih strani s poudarkom na trajnostni krožni bioekonomiji srednje in vzhodne Evrope, s povezavami agroživilskega sektorja ter s podpiranjem razvoja nacionalnih bioekonomskih strategij. Projekt bo pospeševal BIOEAST iniciativo, da ta postane glavna pobudnica za raziskave in inovacije, razvoj podeželja in drugih politik za razvoj bioekonomije v srednji in vzhodni Evropi z ustvarjanjem ugodnega medsektorskega okvira za trajnostno uporabo potenciala biomase.