Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Trenutni projekti

Cel.krog

Cel.krog

Inštitut je koordinator raziskovalno razvojnega programa »Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov«, ki povezuje 21 partnerjev iz raziskovalne sfere in industrije, izbranega na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za raziskave, razvoj in inovacije v verigah in mrežah vrednosti. Cel.krog je bil izbran kot strateški RRI program na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije “Mreže za prehod v krožno gospodarstvo«. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij na spletni strani www.celkrog.si.


InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

ICP je partner v projektu razvoja centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, ki je izbran kot eden od devetih projektov na razpisu Teaming v okviru Evropskega programa za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Projekt z osmimi partnerji iz Slovenije in izkušenim tujim partnerjem, Fraunhoferjevim inštitutom za raziskave lesa WKI, vodi Univerza na Primorskem. Več informacij na spletni strani www.innorenew.eu.

Projekt vključuje operacijo "Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence - InnoRenew CoE". Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« Prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.


Razvoj prenosnega elektrokemijskega senzorja za formaldehid na osnovi modificiranih tiskanih elektrod

ICP kot partner skupaj z koordinatorjem Inštitutom Jožef Štefan bo v 3 letnem projektu (2017-2019) skupaj še z Inštitut za okoljevarstvo in senzorje raziskovali s kombinacijo raznovrstnih elektrokemijskih tehnik za nanašanje nanostrukturiranih prehodnih kovin Ni, Co ter njunih zlitin modificirali tiskane elektrode. Slednje bo rezultiralo v razvoju novih ekonomsko učinkovitih senzoričnih naprav za terensko analizo različnih organskih in/ali anorganskih komponent kot je formaldehid (HCHO), z možnostjo razširitve na druge analite, ko so glukoza, vodikov peroksid in metanol. Inštitut za celulozo in papir je zadolžen za optimizacijo procesa elektro-nanosa na tiskane elektrode, razvoj tiskane elektrode in avtonomnega senzorja, ter prispeva h končni kalibraciji in validaciji avtonomnih senzorskih platform razvitih v prejšnjih korakih.


APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies)

Mestna občina Ljubljana je povezala partnerje v inovativen projekt ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in njihove koristne uporabe, APPLAUSE (od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev).  Projekt je eden izmed šestnajstih,  izbranih med 206 prijavami na razpis EU, Urban Innovative Actions. Inštitut za celulozo in papir sodeluje v projektu kot nosilec razvoja postopkov pridobivanja vlaken iz odpadne rastlinske biomase ter njihove nadaljnje predelave v končne koristne produkte, papir in izdelke iz papirja. Tako se nadaljuje uspešno začetno delo pri izdelavi papirja iz invazivne rastline Japonskega dresnika.

Več o projektu in razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Ljubljana: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/applause/