Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

FAQ

Inštitut za celulozo in papir je za dokazovanje skladnosti materialov z zakonodajo na področju biorazgradljivosti in kompostabilnosti registriral lastne znake.

 

 

Kaj je biorazgradljivost?

Biorazgradljivost pomeni, da je material sposoben anaerobne ali aerobne razgradnje, ki vodi do proizvodnje CO2, H2O, metana, biomase in mineralnih soli, odvisno od okoljskih pogojev preskušanja. Pomembno vlogo pri biorazgradljivosti igrajo mikroorganizmi, ki so prisotni v okolju in se hranijo večinoma z organskimi odpadki.

Kaj je kompostabilnost?

Kompostabilnost je izraz, ki se uporablja za izdelke in materiale, primerne za organsko recikliranje. Da bi izdelek lahko označili kot primeren za kompostiranje mora izpolnjevati osnovne zahteve, kot so, da razpad poteče v določenem času, ustreznost končnega komposta in samega procesa ter odsotnost škodljivih snovi, ki bi jih nato lahko preko uporabe vnašali v okolje.

Biorazgradljivo ali kompostabilno?

Kompostabilnost je izraz, ki se uporablja za izdelke in materiale, primerne za organsko recikliranje. Biološka razgradnja ali biodegradacija  je biokemični razkroj večjih organskih spojin na enostavnejše.  Pri aerobni razgradnji poteče kemijska reakcija v kateri se porablja kisik, na novo pa nastaja  ogljikov dioksid ali drugi plini ter nova biomasa. Če želimo, da je izdelek primeren za kompostiranje, mora za proizvodnjo komposta priti tako do biodegradacije kot tudi dezintegracije. Razpad ali dezintegracija opisuje fizikalni pojav razgradnje materiala na majhne koščke.

 

Kdaj je material ali izdelek primeren za industrijsko ali domače kompostiranje?

Če je material kompostabilen, še ni nujno da ga lahko dodate v svoj vrtni kompost. Ločimo materiale, ki so primerni za kompostiranje v industrijskih obratih in tiste, ki so primerni za kompostiranje na domačem kompostniku. Slednji so primerni tudi za industrijsko kompostiranje, medtem ko tisti primerni za industrijsko kompostiranje niso nujno primerni za domači kompostnik. Na vrtu so namreč temperature precej nižje  in količine manjše kot pri industrijskih obratih za kompostiranje, prav tako so razmere manj stabilne. Zato tudi pri domačih pogojih kompostiranja postopek poteka počasneje. Materiali in izdelki, označeni kot “primerni za domače kompostiranje”, morajo v enem letu dokazati vsaj 90% biološko razgradnjo pri temperaturah pod 30 ° C in vsaj 90% razpad v šestih mesecih. V industrijskih obratih za kompostiranje so pogoji nadzorovani in stalni. Tisti ”primerni za industrijsko kompostiranje” morajo v šestih mesecih dokazati vsaj 90% biološko razgradnjo pri temperaturi 58 ° C in vsaj 90% razpad v treh mesecih.

 Kateri so veljavni standardi in kako poteka testiranje za določanje stopnje biorazgradljivosti?

Aerobna razgradnja, ki jo določimo z merjenjem dejanske presnovne pretvorbe materiala, ki ga je mogoče kompostirati, v ogljikov dioksid, kvantitativno določimo po postopku opisanem v evropskem standardu EN 14046 (istoveten SIST EN ISO 14855-1:2013 ”Določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja – Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida – 1. del: Splošna metoda (ISO 14855-1:2012)”). V skladu z evropskim standardom EN 13432 je kriterij za biorazgradljivost izdelka 90% stopnja biorazgradljivosti, ki jo je treba doseči v manj kot 6 mesecih. Ta standard velja za plastično embalažo in lignocelulozne materiale. Standard izključuje plastične materiale, ki se ne uporabljajo kot embalaža, na primer umetne mase, ki se uporabljajo v kmetijstvu, ali vrečke za zbiranje odpadkov, ki jih zajema standard EN 14995. S tehničnega vidika je enak EN 13432, vendar zajema tudi širši spekter uporabe razen embalaže. Tehnična vsebina obeh standardov je enaka, kar pomeni, da je vsak plastični material, ki ustreza EN 13432, tudi EN 14995 in obratno. Ti standardi so najpomembnejša tehnična referenca za proizvajalce materialov, javne organe, kompostarne, certifikacijske organe in potrošnike.

 

Kateri so veljavni standardi in kako poteka testiranje za določanje primernosti za kompostiranje?

Obstajajo standardi za ugotavljanje, ali je material primeren za industrijsko kompostiranje, trenutno pa ni posebnih mednarodnih ali nacionalnih standardov za embalažo in plastiko za ugotavljanje primernosti materiala ali izdelka za domače kompostiranje. Tudi evropsko priznane institucije sledijo evropskemu standardu EN 13432 pod pogoji, ki zagotavljajo simulacijo domačega okolja.

V skladu z evropskim standardom EN 13432 mora imeti kompostabilen material naslednje značilnosti:

– Ustrezno stopnjo biorazgradljivosti, ki jo določimo z merjenjem dejanske presnovne pretvorbe materiala, ki ga je mogoče kompostirati, v ogljikov dioksid. Stopnja sprejemljivosti je 90%, ki mora biti dosežena v manj kot 12 mesecih pri testiranju primernosti za domače kompostiranje (do 6 mesecev pri testiranju primernosti za industrijsko testiranje) .

– Dezintegracija merjena s testom kompostiranja (EN 14045). Preskusni material se skupaj z organskimi odpadki 6 mesecev (3 mesece pri testiranju za primernost industrijskega kompostiranja) razgrajuje. Po tem času se kompost preseje z 2 mm sitom. Za ostanke preskusnega materiala z merami več kot 2 mm se šteje, da niso razpadli. Ta frakcija mora biti manjša od 10% začetne mase.

– Testirani vzorec ne sme imeti negativnih učinkov na sam postopek kompostiranja, kot tudi ne negativnih učinkov na kakovost komposta (Test ekotoksičnosti, OECD test 208) in nizko vsebnost težkih kovin.

Vsaka od teh zahtev mora biti izpolnjena hkrati, da se material opredeli kot primeren za domače kompostiranje. Standard SIST EN 13432 velja za plastično embalažo in lignocelulozne materiale. Standard izključuje plastične materiale, ki se ne uporabljajo kot embalaža, na primer umetne mase, ki se uporabljajo v kmetijstvu, ali vrečke za zbiranje odpadkov, ki jih zajema standard SIST EN 14995. S tehničnega vidika je enak SIST EN 13432, vendar zajema tudi širši spekter uporabe razen embalaže. Tehnična vsebina obeh standardov je enaka, kar pomeni, da je vsak plastični material, ki ustreza SIST EN 13432, tudi SIST EN 14995 in obratno. Ti standardi so najpomembnejša tehnična referenca za proizvajalce materialov, javne organe, kompostarne, certifikacijske organe in potrošnike.

Kaj pomeni ICP BIODEGRADABLE / ICP HOME COMPOSTABLE / ICP INDUSTRIAL COMPOSTABLE?

Registrirani znaki ICP BIODEGRADABLE / ICP HOME COMPOSTABLE / ICP INDUSTRIAL COMPOSTABLE potrjujejo, da je izdelek biološko razgradljiv / primeren za domače kompostiranje / primeren za industrijsko kompostiranje in izpolnjuje merila, določena v veljavnih evropskih standardih, ki jih potrjuje ICP.

Ali ICP BIODEGRADABLE predstavlja certifikat v skladu z EN 13432?

Ne. Inštitut za celulozo in papir je akreditiran laboratorij v skladu s SIST EN ISO / IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev), vendar nismo akreditirani v skladu z SIST EN / ISO / IEC 17065 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve).

To pomeni, da nismo certifikacijski organ in zato ne moremo izdajati certifikatov. Lahko pa preverimo skladnost materiala ali izdelka z veljavnimi standardi. Če trg ali kupec zahteva certifikat, se obrnite na certifikacijski organ, pristojen za njihovo izdajo.

Kaj moram storiti, da se uvrstim na seznam certificiranih proizvajalcev plastike?

Obrnite se na pristojni certifikacijski organ.