Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP na delavnici »Analiza tveganja mineralnih olj«

 

6. in 7. februarja je v Bruslju v organizaciji ILSI Europe potekala delavnica o analizi tveganja mineralnih olj “Mineral oil risk assesment: Knowledge gaps and roadmap“. Cilj delavnice je bil vzpostaviti pregled nad mineralimi olji, ki so lahko nevarni za zdravje ljudi z vidika različnih sektorjev: živila, embalaža, kozmetika in petrokemija. Pričakovani rezultati delavnice, ki se je odvijala v treh delovnih skupinah (analitika, ocena izpostavljenosti in karakterizacija nevarnosti ter ocena tveganja), so bili doseganje soglasja zainteresiranih strank iz različnih sektorjev o znanstvenem razumevanju virov mineralnih olj, ki vstopajo v prehransko verigo, o virih izpostavljenosti potrošnikov in analitskih metodah, ki so potrebne za ustrezno določevanje mineralnih olj ter o metodologijah, ki so primerne za oceno tveganja zdravja potrošnikov.

Delovne skupine za analitiko se je kot predstavnica ICP udeležila Maja Frelih. V odsotnosti standardiziranih metod za analizo mineralnih olj v različnih matriksih, različni laboratoriji uporabljajo različne tehnike za pripravo vzorcev in izvedbo analize.

Zaradi pomanjkljive definicije, kaj mineralna olja so oziroma katera mineralna olja so lahko nevarna in predstavljajo tveganje za zdravje potrošnikov, se k izvedbi analitike in tolmačenju končnih rezultatov pristopa različno. To so razlogi, da so rezultati o vsebnosti mineralnih olj, ki so bili pridobljeni na istem vzorcu v različnih laboratorijih, med seboj razlikujejo. Zato se je delovna skupina za analitiko lotila problematike, kako definirati mineralna olja, katere tehnike so najbolj primerne za pripravo vzorcev, kako in kaj meriti, katere tehnike dajejo najustreznejše rezultate in kako interpretirati končne rezultate. Cilj delovne skupine je bil ugotoviti, katere negotovosti in pomanjkljivosti obstajajo na področju analitike in določiti strategijo za standardizacijo analiznih metod in enoznačno razumevanje končnega rezultata oziroma podati smernice, kako ravnati v primeru, ko standardne metode za pripravo vzorca in analize ni.