Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice ICP

Na podlagi 17. člen Statuta Inštituta za celulozo in papir in sklepa Sveta zavoda z dne 16.2.2021,
Inštitut za celulozo in papir (ICP) objavlja

Javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice ICP

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

– Državljanstvo republike Slovenije
– Najmanj VII. stopnja izobrazbe
– Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
– Dokazana sposobnost za organiziranje in vodenje dela
– Obvladovanje vsaj dveh tujih jezikov, od tega enega aktivno
– Ni bil pravnomočno obsojen in ni v kazenskem postopku.

Ostali pogoji:

Kandidat mora ob prijavi predložiti življenjepis z opisi del in nalog, ki jih je opravljal ter vizijo
programa razvoja inštituta za mandatno obdobje štirih (4) let.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na
naslov: Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana z oznako “Ne odpiraj” najkasneje do
15.3.2021.