Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami

Ravnanje z odpadki zajema vse dejavnosti in ukrepe od nastajanja odpadka do končne re uporabe oziroma odlaganja. To vključuje med drugim tudi zbiranje, prevoz in obdelavo.

Danes je izjemno pomembno, da se odpadek ponovno uporabi, na takšen način mu omogočimo dodano vrednost ter se obenem izognemo odlaganju in negativnim vplivom na okolje.

Na Inštitutu za celulozo in papir svetujemo in pomagamo pri celovitem ravnanju z odpadki. Na podlagi karakterizacije odpadkov, ki zajema kemijsko, mehansko in fizikalno vrednotenje, določimo najprimernejšo rešitev.

 

Industrijske vode so znane, kot veliki onesnaževalci okolja, zato zasledimo nenehno potrebo po postopkih (fizikalni, kemijski in biološki), kjer skozi procese očistimo vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje.

Na Inštitutu za celulozo in papir nudimo tudi karakterizacijo industrijskih vod (določanje onesnaževal) ter pomoč pri iskanju celovitih rešitev čiščenja odpadnih voda.

Identificiramo spremljajoče združbe v aktivnem blatu ter določamo osnovne parametre učinkovitosti (temperatura, pH-vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, celotni klor, celotni  fosfor, amonijev dušik, celotni dušik, sulfid, TOC- celotni organski ogljik, KPK-kemijska potreba po kisiku, BPK5 – biokemijska potreba po kisiku, AOX).

Mija Sežun

dr. Mija Sežun

T: +386 1 200 28 18
mija.sezun@icp-lj.si