Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Tudi v ICP spodbujamo zeleno gospodarstvo

ICP v svojem poslovanju podpira trajnostne cilje in uvaja »zeleno« delovanje in razvoj storitev, ki podpirajo krožno gospodarstvo in pomagajo drugim podjetjem pri prehodu v zeleno gospodarstvo.

Kot strokovnjake na področju trajnostnega razvoja in ravnanja s papirji in embalažo je Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z založbo Fit media d.o.o povabilo ICP k sodelovanju pri pripravi priročnika »Prehod v zeleno gospodarstvo«. ICP v svojem prispevku osvetljuje ekološki in trajnostni vidik izbire pisarniškega in higienskega papirja, kartona in embalaž, s čimer spodbuja zeleno gospodarstvo v Sloveniji.

ICP v prispevku podjetjem svetuje, da je potrebno pisarniški in higienski papir izbirati glede na namen uporabe in tehnike tiska ter pri tem biti okoljsko ozaveščen. Zato je potrebno izbirati papir, ki ima okoljske znake in certifikate (FSC in PEFC potrjujeta, da so vlakna pridobljena iz gozdov s trajnostnim upravljanjem; oznaki TCF in ECF dokazujeta okoljsko sprejemljiv način priprave vlaken za proizvodnjo papirja ipd.), znati je potrebno razlikovati med različnimi tipi higienskih papirjev, ki so glede na sestavo namenjeni določeni uporabi. Prispevek se nanaša tudi na razvoj in svetovanje o inteligentni »krožni« embalaži, ob čemer osvetljuje pravilno ločevanje potrošenega papirja in papirnih izdelkov.

Le s pametno izbiro in ekološko uporabo lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju Slovenije in prehodu v zeleno gospodarstvo.